Pravidla 2016

Právní odpovědnost je plně na pořadateli závodu. Jihočeský MTB pohár 2016 nebude zasahovat pořadatelům jednotlivých závodů do pravomocí. Pořadatel závodu je povinen dodržovat soutěžní řád a dohodnutá pravidla.

Pořadatelé připravují krátkou trasu cca 25 km, delší trasu cca 50 km, vložené závody dětí ve všech běžných věkových kategoriích, ale i závody rodinných a sportovních týmů.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ
Místo konání Termín konání Ředitel závodu
Písek (jen dětské závody) 21. 4. 2016 Karel Švec
Tálín (závod je rovněž v Galaxy sérii 2016) 7. 5. 2016 Jaroslav Hronek
Chýnov 4. 6. 2016 Jaroslav Bartáček
Kardašova Řečice  – mistrovský závod JČ MTB poháru 18. 6. 2016 Radek Dolejší
Písek 17. 7. 2016 Petr Koblic
Mladá Vožice 6. 8. 2016  
Jistebnice (závod je rovněž v Galaxy sérii 2016) 20. 8. 2016 Pavel Rybařík
Soběslav 3. 9. 2016 Martin Švec

STARTOVNÉ

Přihlásit se a zaplatit zvýhodněné startovné do celého Jihočeského MTB poháru 2016 v kategoriích M, A, B, C, D, E, Z, H, F je možné online do 30.4.2016. Po tomto datu se bude možné přihlásit a zaplatit až v den prvního závodu, tzn. 7. 5. 2016 v Tálíně.

Ceny startovného na celý seriál:

  • přihláška jednotlivce k celému seriálu (kategorie M, A, B, C, D, E, Z, H, F) … 1.750 Kč
  • přihláška jednotlivce k celému seriálu (kategorie M, A, B, C, D, E, Z, H, F), je-li současně přihlášen do celé Galaxy série 2016 (tuto skutečnost uveďte v přihlášce do JČ MTB poháru) … 1.250 Kč
  • přihláška týmu k celému seriálu (kategorie. M, A, B, C, D, E, Z, H, F) … 1.000 Kč

Pokud se závodník přihlásí předem k celému Jihočeskému MTB poháru 2016, bude činit cena startovného 250 Kč na jeden závod.

Celoseriálové startovné je při neúčasti závodníka v jednotlivém závodě nepřenosné!

Výše startovného a přihlašování  na jednotlivé  závody je plně v kompetenci pořadatele a řeší je propozice jednotlivých závodů poháru.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU

Prezentace:
V Jihočeském MTB poháru 2016 je možná prezentace pouze v den závodu v době upřesněné propozicemi jednotlivých závodů (na závod Galaxy série i den před startem).

Start:
Dle propozicí jednotlivých závodů – časy startů jsou v kompetenci pořadatelů závodů.

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A.

OBČERSTVENÍ

Minimálně jedno občerstvení na trasách závodů Jihočeského poháru 2016.
V cíli rovněž občerstvení pro závodníky všech věkových kategorií.

CENY

Jednotlivý závod seriálu:
Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení Jihočeského MTB poháru 2016 proběhne po skončení posledního závodu v Soběslavi.

PRAVIDLA

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR.

Závodníci smí absolvovat závody pouze na horských, krosových nebo trekingových kolech. Závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podaná přihláška účastníka celého seriálu nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

  • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
  • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
  • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
  • souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do každého závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu).

Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B, vložené závody dětí). Každá trasa závodu má své bodové hodnocení.

Kategorie hodnocené v závodech Jihočeského MTB poháru 2016

Trasa A (delší) 
muži A1 – 19 – 29 let
muži B1 – 30 – 39 let
muži C1 – 40 – 49 let
muži D1 –  50 a více let
ženy Z1 – 19 – 29 let
ženy H1 – 30 a více let

Trasa B (kratší)
mládež Z3 – juniorky 15 – 18 let
mládež M3 – junioři 15 – 18 let
muži A2 –  19 – 29 let
muži B2 – 30 – 39 let
muži C2 –  40 – 49 let
muži D2 – 50 – 59 let
muži E2 – 60 a více let
ženy Z2 – 19 – 29 let
ženy H2 – 30 – 39 let
ženy F2 – 40 a více let
tandemy TD

Vložené závody dětí:
odrážedla
U6W – děvčata do 6 let
U6M – chlapci do 6 let
U9W – děvčata 7 – 9 let
U9M – chlapci 7 – 9 let
MZ1 – mladší žáci (10 – 12 let)
ZZ1 – mladší žákyně (10 – 12 let)
MZ2 – starší žáci (13 – 14 let)
ZZ2 – starší žákyně (13 – 14 let)

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Pořadatel může vypsat i další kategorie (týmovou soutěž, rodinné týmy, … ).

Výsledky – protesty

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů komise ředitelů jednotlivých závodů. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Bodování do seriálu

Závodníci ve všech kategoriích budou bodově ohodnoceni v jednotlivých závodech následovně:

Standardní závod Mistrovský závod
na delší trase (A)
1. místo 100 bodů
2. místo 90 bodů
3. místo 85 bodů
4. místo 83 bodů
5. místo 82 bodů
… každé další místo -1 bod
86. místo 1 bod
na delší trase (A)
1. místo 150 bodů
2. místo 140 bodů
3. místo 135 bodů
4. místo 133 bodů
5. místo 132 bodů
… každé další místo -1 bod
136. místo 1 bod
na kratší trase (B)
1. místo 80 bodů
2. místo 70 bodů
3. místo 65 bodů
4. místo 63 bodů
5. místo 62 bodů
… každé další místo -1 bod
66. místo 1 bod
na kratší trase (B)
1. místo 130 bodů
2. místo 120 bodů
3. místo 115 bodů
4. místo 113 bodů
5. místo 112 bodů
… každé další místo -1 bod
116. místo 1 bod
Vložený závod dětí
1. místo 30 bodů
2. místo 25 bodů
3. místo 23 bodů
4. místo 21 bodů
5. místo 20 bodů
… každé další místo -1 bod
24. místo 1 bod
Vložený závod dětí
1. místo 40 bodů
2. místo 35 bodů
3. místo 33 bodů
4. místo 31 bodů
5. místo 30 bodů
… každé další místo -1 bod
34. místo 1 bod
Soutěž jednotlivců

Do celkového hodnocení jednotlivců maraton série se započítává součet šesti nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratónech (trasa A, B a pro soutěž dětí vložený závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (starší závodník bude vyhodnocen jako lepší).

Body z vložených závodů dětí nelze sčítat s body z trasy B v kategorii M3 a Z3.
Body z krátkých a dlouhých tras se sčítají pouze závodníkům z kategorií A1 a A2 (muži A 19-29 let), B1 a B2 (muži B 30-39 let), C1 a C2 (muži C 40-49 let), D1 a D2 (muži D 50-59 let), Z1 a Z2 (ženy Z 19-29 let) a H1 a H2 (ženy H 30-39 let).
Body ze závodů v kategoriích M3, Z3, E2 a F2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body v kategoriích A1, Z1, D1 a H1 na trase A (delší) – kategorie M3, Z3, E2 a F2 jsou v celkové soutěži hodnoceny samostatně.

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně, a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii a v této kategorii získal body.

Odebrání bodů lze zpětně mj. i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu nebo za prokazatelné úmyslné zkrácení trati.

Průběžné pořadí soutěže jednotlivců bude pravidelně aktualizováno na stránkách seriálu.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (spsvd@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Soutěž týmů

Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.

Tým zakládá kapitán cestou on-line přihlášky nebo emailem na spsvd@seznam.cz a zaplacením poplatku 1.000 Kč. na účet 2100955460/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo kapitána.

Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.

Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí překročit počet 7. Tým může být složen z jezdců všech kategorií (M, A, B, C, D, E, Z, H, F), záleží jen na volbě kapitána, z jakých kategorií tým složí.

Tým může být založen kdykoliv v průběhu série. Změny v týmu (přihlášení, odhlášení jezdce) nejsou v průběhu série možné.

Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.

Pro účely bodování týmů budou po každém závodě pro každou trať vytvořeny dva žebříčky celkového pořadí – zvlášť jen pro muže a zvlášť jen pro ženy. Bodový přínos člena týmu se získá součtem jeho bodů za umístění v jeho kategorii a bodů získaných za celkové pořadí v žebříčku mužů, resp. žebříčku žen na dané trati dle následující tabulky:

delší trasa (a) kratší trasa (b)
žebříček mužů
1. místo 100 bodů
2. místo 99,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
200. místo 0,5 bodu
201. a další místa 0 bodů
žebříček mužů
1. místo 80 bodů
2. místo 79,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
160. místo 0,5 bodu
161. a další místa 0 bodů
žebříček žen
1. místo 100 bodů
2. místo 99,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
200. místo 0,5 bodu
201. a další místa 0 bodů
žebříček žen
1. místo 80 bodů
2. místo 79,5 bodu
… každé další místo -0,5 bodu
160. místo 0,5 bodu
161. a další místa 0 bodů

Příklad: Závodník se umístí na trase A v celkovém pořadí na 20. místě mezi muži a ve své kategorii skončí na 5. místě. Do soutěže týmů si připíše 82 bodů za umístění ve své kategorii a 90,5 bodů za umístění v celkovém pořadí – celkem tedy pro tým získá 172,5 bodu.

Z každého závodu si tým může započítat maximálně 4 nejlepší bodové zisky svých jezdců.

Do celkového hodnocení Jihočeského MTB poháru 2016 se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech.

Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na stránkách seriálu.

Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu po skončení posledního závodu v Soběslavi.

Celkové pořadí týmů bude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje alespoň 5 týmů.

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (spsvd@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

 

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*