Pravidla 2018

Právní odpovědnost je plně na pořadateli závodu. Jihočeský MTB pohár 2018 nebude zasahovat pořadatelům jednotlivých závodů do pravomocí. Pořadatel závodu je povinen dodržovat soutěžní řád a dohodnutá pravidla.

Pořadatelé připravují krátkou trasu cca 25 km, delší trasu cca 50 km, vložené závody dětí ve všech běžných věkových kategoriích, ale i závody rodinných a sportovních týmů.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ
Místo konání Termín konání Ředitel závodu
Tábor 18. 5. 2019 Jan Benda
Chýnov – mistrovský závod 1. 6. 2019 Jaroslav Bartáček
Salačova Lhota 15. 6. 2019 Michal Korber
Kukle u Tálína 22. 6. 2019 Jaroslav Hronek
Jistebnice  17. 8. 2019 Pavel Rybařík
Soběslav 7. 9. 2019 Martin Švec
Slavnostní vyhlášení – Písek-Hradiště 27. 9. 2019  

STARTOVNÉ

Přihlásit se a zaplatit zvýhodněné startovné do celého Jihočeského MTB poháru 2018 v kategoriích M, A, B, C, D, E, Z, H je možné online do 5.5.2018. Po tomto datu nebude již možné se přihlásit do celého seriálu, ale pouze k jednotlivým závodům.

Ceny startovného na celý seriál:

 • startovné jednotlivce k celému seriálu (kategorie M3, Z3, A, B, C, D, E, Z, H) … 2.250 Kč
 • startovné týmu k celému seriálu (kategorie. M3, Z3, A, B, C, D, E, Z, H) … 1.000 Kč

Startovné na celý seriál je možné platit pouze bankovním převodem na účet č. 2100955460/2010. Platební údaje obdrží každý předem přihlášený závodník emailem.

Startovné závodníka přihlášeného na celý seriál je nepřenosné, pořadatel závodu však může umožnit start jiného závodníka. Změna musí být oznámena včas a jméno změněno ve startovní listině. Za provedení změny může pořadatel požadovat manipulační poplatek.

Výše startovného a přihlašování  na jednotlivé  závody je plně v kompetenci pořadatele a řeší je propozice jednotlivých závodů poháru.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU

Prezentace:
V Jihočeském MTB poháru 2018 je možná prezentace pouze v den závodu v době upřesněné propozicemi jednotlivých závodů (na závod Galaxy série i den před startem).

Start:
Dle propozicí jednotlivých závodů – časy startů jsou v kompetenci pořadatelů závodů.

Řazení závodníků na startu prvního závodu bude podle výsledků z roku 2017, dále potom podle průběžných celkových výsledků JČ MTB poháru 2018.

OBČERSTVENÍ

Minimálně jedno občerstvení na trasách závodů Jihočeského poháru 2018.
V cíli rovněž občerstvení pro závodníky všech věkových kategorií.

CENY

Jednotlivý závod seriálu:
Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii.

PRAVIDLA

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR.

Závodníci smí absolvovat závody pouze na horských, krosových nebo trekingových kolech. Závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podaná přihláška účastníka celého seriálu nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do každého závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu).

Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů zařazených do soutěže jsou rozděleny do 3 skupin podle délky (trasa A, B, vložené závody dětí). Každá trasa závodu má své bodové hodnocení.

Kategorie hodnocené v závodech Jihočeského MTB poháru 2018

Trasa A (delší) 
muži A1 – 19 – 29 let (rok nar. 1989-1999)
muži B1 – 30 – 39 let (rok nar. 1979-1988)
muži C1 – 40 – 49 let (rok nar. 1969-1978)
muži D1 –  50 a více let (rok nar. 1968 a dříve)
ženy Z1 – 19 – 35 let (rok nar. 1983-1999)
ženy H1 – 36 a více let (rok nar. 1982 a dříve)

Trasa B (kratší)
mládež Z3 – juniorky 15 – 18 let (rok nar. 2000-2003)
mládež M3 – junioři 15 – 18 let  (rok nar. 2000-2003)
muži A2 –  19 – 29 let (rok nar. 1989-1999)
muži B2 – 30 – 39 let (rok nar. 1979-1988)
muži C2 –  40 – 49 let (rok nar. 1969-1978)
muži D2 – 50 – 59 let (rok nar. 1959-1968)
muži E2 – 60 a více let (rok nar. 1958 a dříve)
ženy Z2 – 19 – 35 let (rok nar. 1983-1999)
ženy H2 – 36 a více let (rok nar. 1982 a dříve)
tandemy TD

Vložené závody dětí:
D4 – odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2014 a později)
Ch4 – odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2014 a později)
D6 – děvčata do 6 let (rok nar. 2012 a později)
Ch6 – chlapci do 6 let (rok nar. 2012 a později)
D9 – děvčata 7 – 9 let (rok nar. 2009-2011)
Ch9 – chlapci 7 – 9 let (rok nar. 2009-2011)
D12 – mladší žákyně 10 – 12 let (rok nar. 2006-2008)
Ch12 – mladší žáci 10 – 12 let (rok nar. 2006-2008)
D14 – starší žákyně 13 – 14 let (rok nar. 2004-2005)
Ch14 – starší žáci 13 – 14 let (rok nar. 2004-2005)

Ve všech kategoriích musí závodník respektovat rok narození a startovat v příslušné kategorii s těmito výjimkami:

 • V žákovských kategoriích může mladší závodník nastoupit i do závodu ve starší věkové  kategorii – startovné však hradí v obou kategoriích.
 • Závodníci ročníku narození 2000-2003 mohou závodit v kategoriích A, resp. Z. O této změně musí závodník informovat pořadatele seriálu nejpozději 7 dní před prvním závodem poháru (formulář ke stažení) , závodníci mladší 18 let musí nejpozději při prezentaci před prvním závodem předložit pořadatelům seriálu písemný souhlas zákonného zástupce se stratem ve vyšší věkové kategorii. Změna kategorie je platná pro všechny závody ročníku 2018, závodníci již nemohou v daném ročníku startovat v juniorských kategoriích.

Pořadatel může vypsat i další kategorie (týmovou soutěž, rodinné týmy, … ).

Výsledky – protesty

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 500,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů komise ředitelů jednotlivých závodů. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Bodování do seriálu pro závodníky v kategoriích M3, Z3, A, B, C, D, E, Z, H
 • Každý závodník získá v každém závodě body za
  a) celkové umístění v závodě na dané trati podle vzorce: počet bodů = počet všech startujících v závodě na dané trati – celkové umístění + 1.
  Příklad: Bude-li na startu 150 závodníků, získá celkový vítěz 150 bodů, 2. získá 149 bodů, …, 20. získá 131 bodů, …
  b) umístění v kategorii: 1. místo 100 bodů, 2. místo 80 bodů, 3. místo 70 bodů, 4. místo 65 bodů, 5. místo 64 bodů, …, 68. místo 1 bod.
 • Závodníkům v kategoriích A1, B1, C1, D1, E2, Z1, H1, M3, Z3 se započítá do soutěže jednotlivců i týmů součet bodů získaných za celkové umístění v závodě a za umístění v kategorii.
 • Závodníkům v kategoriích A2, B2, C2, D2, Z2, H2, TD se započítá do soutěže jednotlivců i týmů součet bodů získaných za celkové umístění v závodě a za umístění v kategorii, který bude následně vynásoben koeficientem 0,6 a zaokrouhlen na nejbližší celé číslo směrem nahoru.
 • V mistrovském závodě se celkový bodový zisk každého závodníka zvyšuje o 50 bodů
Bodování do seriálu pro závodníky v dětských kategoriích
Standardní závod Mistrovský závod
1. místo 30 bodů
2. místo 25 bodů
3. místo 23 bodů
4. místo 21 bodů
5. místo 20 bodů
… každé další místo -1 bod
24. místo 1 bod
1. místo 40 bodů
2. místo 35 bodů
3. místo 33 bodů
4. místo 31 bodů
5. místo 30 bodů
… každé další místo -1 bod
34. místo 1 bod
Soutěž jednotlivců
 • Do celkového hodnocení jednotlivců maraton série se započítává součet 7 nejlepších bodových výsledků na jednotlivých maratónech (trasa A, B a pro soutěž dětí vložený závod). Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje věk závodníka (v kategoriích A, B, C, D, E, Z, H a TD bude starší závodník vyhodnocen jako lepší; v kategoriích M3, Z3 a všech dětských kategoriích bude mladší závodník vyhodnocen jako lepší).
 • Body z vložených závodů dětí nelze sčítat s body z trasy B v kategorii M3 a Z3.
  Body z krátkých a dlouhých tras se sčítají pouze závodníkům z kategorií A1 a A2 (muži A 19-29 let), B1 a B2 (muži B 30-39 let), C1 a C2 (muži C 40-49 let), D1 a D2 (muži D 50-59 let), Z1 a Z2 (ženy Z 19-35 let), H1 a H2 (ženy H 36 a více let).
  Body ze závodů v kategorii E2 na trase B (kratší) nelze sčítat s body v kategorii D1 na trase A (delší).
 • Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.
 • Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně, a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii a v této kategorii získal body.
 • Odebrání bodů lze zpětně mj. i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu nebo za prokazatelné úmyslné zkrácení trati.
 • Průběžné pořadí soutěže jednotlivců bude pravidelně aktualizováno na stránkách seriálu.
 • Nejlepší 3 závodníci z každé kategorie v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeni při závěrečném vyhodnocení seriálu.
 • Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (spsvd@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.
Soutěž týmů
 • Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.
 • Tým zakládá kapitán cestou on-line přihlášky nebo emailem na spsvd@seznam.cz a zaplacením poplatku 1.000 Kč. na účet 2100955460/2010, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla kapitána.
 • Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.
 • Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí překročit počet 7. Tým může být složen z jezdců všech kategorií (M3, Z3, A, B, C, D, E, Z, H), záleží jen na volbě kapitána, z jakých kategorií tým složí.
 • Tým může být založen kdykoliv v průběhu série.
 • Tým v soutěži týmů se může skládat ze závodníků z různých klubů.
 • Každý závodník může být nejvýše v jednom týmu.
 • Registrace nových závodníků do již zaregistrovaného týmu je možná do startu 3. závodu.
 • Závodník může z týmu vystoupit kdykoliv v průběhu soutěže; jeho body získané do tohoto okamžiku týmu zůstávají.
 • Závodník, který v průběhu soutěže vystoupí z týmu, již nemůže být do konce soutěže zaregistrován v jiném týmu.
 • Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.
 • Z každého závodu si tým může započítat maximálně 4 nejlepší bodové zisky svých jezdců.
 • Do celkového hodnocení Jihočeského MTB poháru 2018 se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech.
 • Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na stránkách seriálu.
 • Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu.
 • Celkové pořadí týmů bude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje alespoň 5 týmů.
 • Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (spsvd@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.